Fundusz Eksportowy – RPO WK-P

Fundusz Eksportowy – RPO WK-P

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „POLIMER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany w ramach programu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP”

Pod nazwą „Rozwój ekspansji zagranicznej Polimer Sp. z o.o. na nowych rynkach zagranicznych” w ramach w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw RPO WK-P 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwój POLIMER na nowych zidentyfikowanych rynkach zewnętrznych, a także zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej oraz dywersyfikacja rynków zbytu.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych UE, tj. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu i jego produktów dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 1 248 489,94 PLN
Dofinansowanie: 684 960,80 PLN